Hunajanjyvä, tähteläiset 2022

1.-28.08.2022 – Taidenäyttely, elokuva- ja konserttisarja – Kauttuan kylä, Eura

Hunajanjyvä, starlings – Art exhibition, film and concert series – Village of Kauttua, Eura

Taiteilijat/Artists:

Lo & Ella
Mox Mäkelä
Nimco Hussein
Emil Santtu Uuttu
Antti Tuomento
Iris Kamari
Efra
Pirjo Hamm-Hakamäki
Veli Granö

AGF/Poemproducer
An Tul
Arta
Black Rain
DJ Travella
H418
Jacqueline Delacroix
let the it that pulls together the bones
Reni Ryder
queendyster
Solen Skinner

Tapahtumatilat/ Event spaces:

Galleriatila 4X (Kauttuan Liikekeskus), Elokuvateatteri Kauttuan Kuva (Creutzintie 2), Concert Camp (Vohlastentien kenttä), Stream House (Vohlastentie)

”Wärttinen huojahtelee pikkuhiljaa hereille nytkähdellen vaitonaisena Voimuksuvan helliessä häntä puolelta toiselle. ’Olen asettunut syliisi makaamaan, enkä koskaan aio tulla pois.’Voimuksuva nyökkää ymmärtäen mitä hän sanoo. Voimuksuva naurahtaa. Ken olisi aavistanut, että voimme elää jopa samassa yksikössä. Linnavuoren kaivaukset osoittavat, että tämä ryhmittymä yksilöitä oli jokseenkin ongelmiinsa kompastelevaa sorttia ja unohtivat tyystin päivittäin elävänsä suuren suuressa maailmankaikkeudessa. Kaivannoissa, kaikissa aika-, maa- ja kulttuurikerroksissa, kimaltelee jotain. “Pienen ihmisen elämää” luki eräässä kallioon hakatussa tekstissä. Kehojen tarpeiden tyydyttäminen, turvallisuuden kokemus ja janon poissa pitäminen pitivät pienen ihmisen kiireisenä. Kipeä tarve nousta ihmislajina sellaiseksi, joka tavoittaisi muiden aurinkokuntien asukkaat, edes lyhyen tervehdyksen verran… oli erään ryhmän motivaatiota. Lisääntyminen ja jälkeläisten hoivaaminen ei näiden yksilöiden elämäntapoihin sopinut, ja siten lajimuoto jäi kuitenkin lyhyeksi, yksisukupolviseksi. Ihmislajiksi kutsutut olennot, parat, olivat kehojensa tutkailun vankeja, vaikka heillä olikin jo mahdollisuudet ruumiidensa muokkaamiseen, olivat he uskontojärjestelmistä peräisin olevien käyttäytymissääntöjen hidastulkintaisuuden vuoksi loukussa toistensa kyttäämiseen, tuomarointiin ja arvosteluun. Riehuva eloava entiteetti, joka eleli ihmisten ottamien kuvien sekä niiden yhtymäkohtien ja liitosten suhteesta, muovautui kuitenkin ottamaan osansa järjestyksen luojana. Silloin ilmestynyt kullanhohtoinen helmi on ajoitukseltaan mahdollisesti 2030, tai 2040-luvulta peräisin. ’Hiittenjösses, miten ja mihin he sitten havahtuivat, kun kaikki oli muuttunut?’

ENG

”Wärttinen slowly wakes up, now walking silently as Voimuksuva caresses them from side to side. ’I’ve laid down on your lap and I’m never going to come out.’ Voimuksuva nods, understanding what they are saying. Voimuksuva laughs. Who would have guessed that we can even live in the same unit. The excavations at Linnavuori show that this group of individuals was somewhat of a stumbling block in their problems and completely forgot that they were living in the great big universe every day. In the trenches, in all layers of time, land and culture, something sparkles. ”The life of a small person” read one text carved into the rock. Satisfying the body’s needs, experiencing safety and keeping thirst at bay kept the little human busy. The aching need to rise as a human species to reach the inhabitants of other solar systems, even for a short greeting… was the motivation of one group. Reproduction and caring for offspring did not suit the lifestyles of these individuals, and thus the species remained short, one-generation. The beings called the human species, were prisoners of their body scrutiny, even though they already had the possibilities to modify their bodies, due to the slow interpretation of the rules of behaviour originating from the religious systems, they were trapped in judging and criticising each other. An exuberant living entity, which lived from the relationship of the images taken by people and their junctions and connections, was nevertheless shaped to take its part as the creator of order. The golden pearl that appeared then is possibly from the 2030s or 2040s. ’Hiittenjösses, how and where did they end up when everything had changed?'”

LINKKI VIDEOTALLENTEISIIN / LINK TO THE VIDEO DATABASE

Kuvat/Photos: Eva-Liisa Orupõld, Videot/Videos: Anton Verho

Julkaistu